omluvenka

Zápis 2019-2020

Úvod > Informace > Zápis do MŠ > Zápis 2019-2020

Termín a dobu pro podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok vyhlašuje ředitelka MŠ v měsíci květnu. Pro školní rok 2018/2019 se uskuteční v době

od 6. května do 10. května 2019.

v době od 9:30 do 11:00

 O přijetí či nepřijetí rozhodne ředitelka MŠ dle § 34 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.) a to formou správního rozhodnutí podle zákona č.500/2004 Sb., správní řád.

Podmínky pro přijímání k předškolnímu vzdělávání:

1) Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení docházky dítěte v základní škole, je předškolní vzdělávání povinné. (dítě dovrší do 31. srpna 2017      5 let věku) a podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb.§ 34 odst. 4 bude přijato vždy.  Přednostně jsou přijímány také děti s odkladem školní docházky.

2) Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené ust. § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. Podle tohoto ustanovení může předškolní zařízení přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (příp. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci).

3) Dvouleté děti je možno přijmout pouze v případě volné kapacity a za podmínky zajištění bezpečného provozu pro všechny děti.

4) O zařazení zdravotně postiženého dítěte do třídy mateřské školy rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zástupce dítěte, vyjádření pediatra a pedagogicko-psychologické poradny či speciálně pedagogického centra příslušného zaměření. Děti starší 6 let lze přijímat, pokud jim byl povolen odklad povinné školní docházky.

5) O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podání žádosti, ale pouze výše popsaná pravidla. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podává zákonný zástupce osobně v mateřské škole v termínu, který je zveřejněn na nástěnce v mateřské škole, webových stránkách školy a veřejné vývěsce Obce Bořislav. Pokud se zákonný zástupce nemůže zápisu zúčastnit osobně, může pověřit plnou mocí jinou osobu. Přítomnost dítěte u zápisu se nevyžaduje.

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ PRO ROK 2018/2019 NAJDETE TÉŽ NA NÁSTĚNCE V BUDOVĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY A VÝVĚSNÍM MÍSTĚ V OBCI.

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019 - 2020

S účinností od 01. 03. 2018 jsou určena po dohodě se zřizovatelem následující kritéria, která upravují přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Bořislav,155.

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení docházky dítěte v základní škole, je předškolní vzdělávání povinné.

1

K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti v posledním a předposledním roce před zahájením povinné školní docházky (tzn. děti, které dosáhnou pěti nebo šesti let do 31. 08. 2019)

2

Děti čtyřleté pocházející ze spádového obvodu nebo děti s odkladem povinné školní docházky

3

Děti dle věku - od nejstarších po nejmladší trvale bydlících ve spádových obcích

Po dohodě se zřizovatelem stanovuje ředitelka školy místo a termín pro podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (dále jen zápis) následovně:

  • Termín pro podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok

2019-20120 je stanoven na 6. až 10. května 2019 v době 9:30 11:00 h. a je oznámen vývěskou na několika veřejných místech (mateřská škola, veřejné vývěsky Obce Bořislav, webové stránky školy).

  • Místem zápisu je budova MŠ Bořislav

Kapacita mateřské školy je 20 dětí.

Rodiče u zápisu předloží:

  • rodný list dítěte
  • potvrzení o trvalém pobytu / občanský průkaz/

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka mateřské školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí.

O přijetí dítěte v rámci zápisu nerozhoduje datum ani pořadí podaných žádostí.

V Bořislavi 05. 04. 2019

Lenka Poláková řed. školy                          

více informací