omluvenka

zápis 2020/2021

Úvod > Informace > Zápis do MŠ > Zápis 2020-2021

Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021

    Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

    Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v období od 2. května 2020 do 16. května 2020.

    Konkrétní termín zápisu k předškolnímu vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu se školským zákonem (§ 34 odst. 2).

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:

1. organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem, poštou, v krajním případě dle konkrétní situace osobním podáním ve škole.

2. pro příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání stanovit dostatečně dlouhé období v rozmezí stanoveném školským zákonem, tedy nejlépe od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020.

Podrobnější doporučení k organizaci zápisů:

Pokud již vyhlášená kritéria a průběh zápisu neodpovídají tomuto opatření, je třeba upravená kritéria publikovat ještě před samotným zahájením zápisu v konkrétní MŠ.

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2020 - 2021

Termín a dobu pro podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok vyhlašuje ředitelka MŠ v měsíci květnu. Pro školní rok 2020/2021 se uskuteční v době

2. května - 16. května 2020

Pouze formou odeslání přihlášky datovou schránkou, emailem, poštou či vhození přihlášky do poštovní schránky na budově mateřské školy.

Přihlášku k předškolnímu vzdělávání si můžete stáhnout níže, nebo si ji osobně vyzvednout v budově mateřské školy vždy od pondělí do středy mezi 8:00 - 9:00

 O přijetí či nepřijetí rozhodne ředitelka MŠ dle § 34 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.) a to formou správního rozhodnutí podle zákona č.500/2004 Sb., správní řád.

Podmínky pro přijímání k předškolnímu vzdělávání:

1) Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení docházky dítěte v základní škole, je předškolní vzdělávání povinné. (dítě dovrší do 31. srpna 2020      5 let věku) a podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb.§ 34 odst. 4 bude přijato vždy.  Přednostně jsou přijímány také děti s odkladem školní docházky.

2) Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené ust. § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. Podle tohoto ustanovení může předškolní zařízení přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (příp. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci).

3) Dvouleté děti je možno přijmout pouze v případě volné kapacity a za podmínky zajištění bezpečného provozu pro všechny děti.

4) O zařazení zdravotně postiženého dítěte do třídy mateřské školy rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zástupce dítěte, vyjádření pediatra a pedagogicko-psychologické poradny či speciálně pedagogického centra příslušného zaměření. Děti starší 6 let lze přijímat, pokud jim byl povolen odklad povinné školní docházky.

5) O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podání žádosti, ale pouze výše popsaná pravidla. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podává zákonný zástupce osobně v mateřské škole v termínu, který je zveřejněn na nástěnce v mateřské škole, webových stránkách školy a veřejné vývěsce Obce Bořislav. Pokud se zákonný zástupce nemůže zápisu zúčastnit osobně, může pověřit plnou mocí jinou osobu. Přítomnost dítěte u zápisu se nevyžaduje.

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ PRO ROK 2020/2021 JSOU UVEDENY VE ŠKOLNÍM ŘÁDU, WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY A NA NÁSTĚNCE V BUDOVĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY.

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020 - 2021

S účinností od 10. 02. 2020 jsou určena po dohodě se zřizovatelem následující kritéria, která upravují přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Bořislav,155.

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení docházky dítěte v základní škole, je předškolní vzdělávání povinné.

1

K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti v posledním a předposledním roce před zahájením povinné školní docházky (tzn. děti, které dosáhnou pěti nebo šesti let do 31. 08. 2020)

2

Děti čtyřleté pocházející ze spádového obvodu nebo děti s odkladem povinné školní docházky

3

Děti dle věku - od nejstarších po nejmladší trvale bydlících ve spádových obcích

Po dohodě se zřizovatelem stanovuje ředitelka školy místo a termín pro podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (dále jen zápis) následovně:

  • Termín pro podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok

2020-20121 je stanoven na 13. 5. 2020 v době 10:00 11:00 h a 14:00 16:00 a je oznámen vývěskou na několika veřejných místech (mateřská škola, veřejné vývěsky Obce Bořislav, webové stránky školy).

  • Místem zápisu je budova MŠ Bořislav

Kapacita mateřské školy je 20 dětí.

Rodiče u zápisu předloží:

  • rodný list dítěte
  • kartičku pojištěnce dítěte
  • potvrzení o trvalém pobytu / občanský průkaz/

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka mateřské školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí.

O přijetí dítěte v rámci zápisu nerozhoduje datum ani pořadí podaných žádostí.

V Bořislavi 10. 02. 2020

Lenka Poláková řed. školy                  více informací