omluvenka

Směrnice GDPR

Název zpracování: ADRESÁŘ MOBILNÍHO TELEFONU

Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností, která se na správce vztahuje, Právní důvod: § 63 SPISOVÁ SLUŽBA

(1) Spisovou službu vykonávají

a) veřejnoprávní původci uvedení v § 3 odst. 1 písm. a) až e), i) a k) až m),

b) kraje,

c) hlavní město Praha,

d) obce s pověřeným obecním úřadem a obce se stavebním nebo matričním úřadem,

e) městská část nebo městský obvod územně členěného statutárního města a městská část hlavního města Prahy, na něž byla statutem přenesena alespoň část působnosti obce s pověřeným obecním úřadem nebo působnosti obce se stavebním nebo matričním úřadem,

(dále jen určení původci).

(2) Obce neuvedené v odstavci 1, školy a veřejnoprávní původci uvedení v § 3 odst. 1 písm. g) a h) vykonávají spisovou službu v rozsahu ustanovení § 64, § 65, § 66, § 67, § 68 odst. 1 až 3, § 68a a 69a.

Název zpracování: BANKOVNÍ VÝPISY

Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností, která se na správce vztahuje, Právní důvod: § 31 odst. (1) Účetní jednotky jsou povinny uschovávat účetní záznamy pro účely vedení účetnictví po dobu stanovenou v odstavci 2 nebo 3. Nestanoví-li tento zákon jinak, platí pro nakládání s nimi zvláštní právní předpisy.

Název zpracování: DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ (DVPP)

Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností, která se na správce vztahuje, Právní důvod: Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Název zpracování: DATOVÁ SCHRÁNKA (DS)

Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností, která se na správce vztahuje, Právní důvod: § 2 Datová schránka

(1) Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k

a) doručování orgány veřejné moci,

b) provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci,

c) dodávání dokumentů fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob.

(2) Datové schránky zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra (dále jen ministerstvo).

Název zpracování: DOŠLÉ/VYDANÉ FAKTURY

Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností, která se na správce vztahuje, Právní důvod: § 31 odst. (1) Účetní jednotky jsou povinny uschovávat účetní záznamy pro účely vedení účetnictví po dobu stanovenou v odstavci 2 nebo 3. Nestanoví-li tento zákon jinak, platí pro nakládání s nimi zvláštní právní předpisy.

Název zpracování: EL. POŠTA - MAILBOX NA FREE-EMAILU

Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností, která se na správce vztahuje, Právní důvod: zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 38 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích,

Název zpracování: EVIDENCE BEZPEČNOSTI PRÁCE (BOZP)

Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností, která se na správce vztahuje, Právní důvod: POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE, PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCE

§ 103

odst. 3) Zaměstnavatel je povinen určit obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení. Vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost, musí být školení podle věty první pravidelně opakováno; v případech uvedených v odstavci 2 písm. c) musí být školení provedeno bez zbytečného odkladu.

Název zpracování: EVIDENCE DOCHÁZKY DĚTÍ (OMLUVENKY)

Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností, která se na správce vztahuje, Právní důvod: § 34 Organizace předškolního vzdělávání

Název zpracování: EVIDENCE DOCHÁZKY, PRAC. DOBY, ROZPIS SLUŽEB (PŘÍCHODY/ODCHODY)

Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností, která se na správce vztahuje, Právní důvod: § 94 Evidence pracovní doby

Název zpracování: EVIDENCE MAJETKU

Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností, která se na správce vztahuje, Právní důvod: Inventarizace majetku a závazků

§ 29, §30

Název zpracování: EVIDENCE PPP, SPC, INKLUZE PRO VÝCHOVNÉHO PORADCE A UČITELE

Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností, která se na správce vztahuje, Právní důvod: Výchovní poradci podle Vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Název zpracování: EVIDENCE PRACOVNÍCH ÚRAZŮ

Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností, která se na správce vztahuje, Právní důvod: § 105 Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání

Název zpracování: EVIDENCE PRAKTIKANTŮ (PRAXE)

Zákonnost zpracování: subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;, Právní důvod:

Název zpracování: EVIDENCE ÚRAZŮ DĚTÍ

Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností, která se na správce vztahuje, Právní důvod: § 29 Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních

(3) Školy a školská zařízení jsou povinny vést evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, k nimž došlo při činnostech uvedených v odstavci 2, vyhotovit a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím. Ministerstvo stanoví vyhláškou způsob evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, jimž se záznam o úrazu zasílá.

§ 28 1) Školy a školská zařízení vedou podle povahy své činnosti tuto dokumentaci:

i) knihu úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudků

Název zpracování: EVIDENCE VIZITEK A ADRESNÍCH ÚDAJŮ

Zákonnost zpracování: subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;, Právní důvod: ----

Název zpracování: EVIDENCE ŽÁKŮ, KATALOGOVÉ LISTY (ELEKTRONICKÁ)

Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností, která se na správce vztahuje, Právní důvod: § 28 Dokumentace škol a školských zařízení

(2) Školní matrika školy podle povahy její činnosti obsahuje tyto údaje o dítěti, žákovi nebo studentovi:

a) jméno a příjmení, rodné číslo, popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno, dále státní občanství, místo narození a místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky,

Název zpracování: EVIDENCE ŽÁKŮ, KATALOGOVÉ LISTY (PAPÍROVÁ)

Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností, která se na správce vztahuje, Právní důvod: § 28 Dokumentace škol a školských zařízení

(2) Školní matrika školy podle povahy její činnosti obsahuje tyto údaje o dítěti, žákovi nebo studentovi:

a) jméno a příjmení, rodné číslo, popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno, dále státní občanství, místo narození a místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky,

Název zpracování: FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍ POTŘEB (FKSP)

Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností, která se na správce vztahuje, Právní důvod: Hospodaření s fondem § 3 - § 14

Název zpracování: FOTOGRAFIE

Zákonnost zpracování: subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;, Právní důvod:

Název zpracování: HROMADNÉ FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍD A ŽÁKŮ EXTERNÍM FOTOGRAFEM

Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů, Právní důvod:

Název zpracování: IT SPRÁVCE HW, SW, IS (GDPR)

Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů, Právní důvod:

Název zpracování: JEN PERSONALISTIKA BEZ MEZD

Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností, která se na správce vztahuje, Právní důvod: zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Název zpracování: KRONIKA

Zákonnost zpracování: subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;, Právní důvod: § 1 Úvodní ustanovení

Každá obec vede kroniku obce (dále jen "kronika"), do níž se zaznamenávají zprávy o důležitých a pamětihodných událostech v obci pro informaci i poučení budoucím generacím.

§ 2 Vedení a uložení kroniky

(1) Kronika je vedena jako ručně psaná kniha s číslovanými listy nebo v elektronické podobě s následným tiskem číslovaných listů po uzavření každého kalendářního roku na trvanlivém papíře určeném pro dokumenty1), které se zajistí vazbou.

(2) Nedílnou součástí kroniky je příloha, která obsahuje písemné, obrazové nebo zvukové dokumenty doplňující zápis v kronice.

(3) Obec zabezpečí kroniku proti ztrátě, poškození a neoprávněnému přístupu

Název zpracování: MZDY, PERSONALISTIKA - MZDOVÁ AGENDA

Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností, která se na správce vztahuje, Právní důvod: § 31 odst. (1) Účetní jednotky jsou povinny uschovávat účetní záznamy pro účely vedení účetnictví po dobu stanovenou v odstavci 2 nebo 3. Nestanoví-li tento zákon jinak, platí pro nakládání s nimi zvláštní právní předpisy.

Název zpracování: NEPROBÍHÁ ZÁLOHOVÁNÍ (GDPR)

Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností, která se na správce vztahuje, Právní důvod: Správce je povinen zabezpečit data proti ztrátě a zničení, změně nebo neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění

přenášených, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů.

Název zpracování: NEPROŠKOLENÍ VŠECH ZAMĚSTNANCŮ V SOULADU S GDPR

Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností, která se na správce vztahuje, Právní důvod:

Název zpracování: OMLOUVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ Z DOCHÁZKY DO MŠ

Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností, která se na správce vztahuje, Právní důvod: § 34 a Povinnost předškolního vzdělávání a způsoby jejího plnění

(4) Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání stanoví školní řád. Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.

Název zpracování: OPERATIVNÍ SEZNAM DĚTÍ TŘÍDÁCH MŠ

Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností, která se na správce vztahuje, Právní důvod: Dokumentace škol a školských zařízení

§ 28

(1) Školy a školská zařízení vedou podle povahy své činnosti tuto dokumentaci:

a) rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku a o jeho změnách a doklady uvedené v § 147,

b) evidenci dětí, žáků nebo studentů (dále jen "školní matrika"),

c) doklady o přijímání dětí, žáků, studentů a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování,

d) vzdělávací programy podle § 4 až 6,

e) výroční zprávy o činnosti školy,

f) třídní knihu, která obsahuje průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu,

g) školní řád nebo vnitřní řád, rozvrh vyučovacích hodin,

h) záznamy z pedagogických rad,

i) knihu úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky

Název zpracování: OSOBNÍ SLOŽKA - SOUKROMÉ

Zákonnost zpracování: subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;, Právní důvod:

Název zpracování: OTVÍRAČ DVEŘÍ - NA ČIPY

Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, Právní důvod:

Název zpracování: PODACÍ DENÍK (ANALOGOVÁ SPISOVÁ SLUŽBA)

Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností, která se na správce vztahuje, Právní důvod: § 63 odst. 1 písm. d) zákona

Název zpracování: PODPISOVÝ ARCH RODIČŮ

Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností, která se na správce vztahuje, Právní důvod: § 28 Dokumentace škol a školských zařízení

10) ukládání dokumentace upravují zvláštní právní předpisy

Název zpracování: PRACOVNÍ SMLOUVY

Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů, Právní důvod: na základě souhlasu subjektu údajů, smluvní důvody, zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Název zpracování: PŘÍPRAVY NA A ZÁPISY Z PEDAGOGICKÝCH RAD

Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností, která se na správce vztahuje, Právní důvod: § 28 Dokumentace škol a školských zařízení

(1) Školy a školská zařízení vedou podle povahy své činnosti tuto dokumentaci:

h) záznamy z pedagogických rad

Název zpracování: PŘÍSTUP KE KLÍČŮM OD KANCELÁŘÍ/PROSTOR (GDPR)

Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností, která se na správce vztahuje, Právní důvod: Správce je povinen zabezpečit data proti ztrátě a zničení, změně nebo neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění

přenášených, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů.

Název zpracování: ŠANON MIX

Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností, která se na správce vztahuje, Právní důvod: § 68 Ukládání dokumentů

(1) Všechny vyřízené spisy a jiné dokumenty určeného původce jsou po dobu trvání skartační lhůty uloženy ve spisovně. Dokumenty mohou být uloženy též ve správním archivu, pokud jej určený původce zřídil. Dokumenty se ukládají podle spisového a skartačního plánu, a to zpravidla ihned po jejich vyřízení, pokud povaha věci nevyžaduje, aby zpracovatel měl vyřízený dokument déle; tato skutečnost se poznamenává v evidenci podle § 64 odst. 3.

Název zpracování: SEZNAM PŘEDŠKOLÁKŮ DO ZŠ

Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností, která se na správce vztahuje, Právní důvod: § 28 Dokumentace škol a školských zařízení

(1) Školy a školská zařízení vedou podle povahy své činnosti tuto dokumentaci:

a) rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku a o jeho změnách a doklady uvedené v § 147

Název zpracování: ŠKOLNÍ MATRIKA

Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností, která se na správce vztahuje, Právní důvod: § 28 Dokumentace škol a školských zařízení

(2) Školní matrika školy podle povahy její činnosti obsahuje tyto údaje o dítěti, žákovi nebo studentovi:

a) jméno a příjmení, rodné číslo, popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno, dále státní občanství, místo narození a místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky,

Název zpracování: SOUHLAS RODIČE SE ŠKOLNÍM ŘÁDEM

Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností, která se na správce vztahuje, Právní důvod: § 30 Školní řád, vnitřní řád a stipendijní řád

(3) Školní řád nebo vnitřní řád zveřejní ředitel na přístupném místě ve škole nebo školském zařízení, prokazatelným způsobem s ním seznámí zaměstnance, žáky a studenty školy nebo školského zařízení a informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých dětí a žáků.

Název zpracování: SOUHLASY SE ZPRACOVÁNÍM OSÚ (GDPR)

Zákonnost zpracování: subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;, Právní důvod:

Název zpracování: SPECIÁLNĚ VZDĚLÁVACÍ POTŘEBY (NE/NADANÉ DĚTI), INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN (IVP)

Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností, která se na správce vztahuje, Právní důvod: § 16 Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

(1) Dítětem, žákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami se rozumí osoba, která k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrnými opatřeními se rozumí nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám dítěte, žáka nebo studenta. Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření školou a školským zařízením.

(5) Podmínkou poskytování podpůrného opatření druhého až pátého stupně školou nebo školským zařízením je vždy předchozí písemný informovaný souhlas zletilého žáka, studenta nebo zákonného zástupce dítěte nebo žáka.

Název zpracování: TELEFONNÍ OPERÁTOR (GDPR)

Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů, Právní důvod:

Název zpracování: TŘÍDNÍ KNIHA

Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností, která se na správce vztahuje, Právní důvod: § 28 Dokumentace škol a školských zařízení

(1) Školy a školská zařízení vedou podle povahy své činnosti tuto dokumentaci:

f) třídní knihu, která obsahuje průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu

Název zpracování: ÚČETNICTVÍ

Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností, která se na správce vztahuje, Právní důvod: zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Název zpracování: ÚČETNICTVÍ - POKLADNÍ DOKLADY

Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností, která se na správce vztahuje, Právní důvod: § 31 odst. (1) Účetní jednotky jsou povinny uschovávat účetní záznamy pro účely vedení účetnictví po dobu stanovenou v odstavci 2 nebo 3. Nestanoví-li tento zákon jinak, platí pro nakládání s nimi zvláštní právní předpisy.

Název zpracování: VÝKAZY ZŠ A MŠ

Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností, která se na správce vztahuje, Právní důvod: Výkaz vyplňují všechny mateřské školy, základní školy, střední

školy, konzervatoře a vyšší odborné školy zapsané do rejstříku škol

a školských zařízení (dále jen rejstřík), jejichž činnost vykonává táž

právnická osoba (dále jen ředitelství škol), bez ohledu na to, zda se

jedná o školy běžné, či o školy zřízené podle § 16 odst. 9 zákona

č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský

zákon), nebo školy při zdravotnických zařízeních. Výkaz se netýká

ZUŠ a jazykových škol ani školských zařízení, jejichž činnost táž

právnická osoba vykonává.

Název zpracování: VYÚČTOVÁNÍ STRAVNÉHO - DLUŽNÍCI

Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností, která se na správce vztahuje, Právní důvod: § 119 Zařízení školního stravování

V zařízeních školního stravování se uskutečňuje školní stravování dětí, žáků a studentů v době jejich pobytu ve škole, ve školském zařízení podle § 117 odst. 1 písm. b) a c) a ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči. Zařízení školního stravování mohou poskytovat školní stravování také v době školních prázdnin. Zařízení školního stravování mohou zajišťovat také stravování zaměstnanců škol a školských zařízení a stravovací služby i pro další osoby, a to za úplatu.

Vyhláška č. 107/2005 Sb. Vyhláška o školním stravování

§ 2 Organizace školního stravování

(1) Školní stravování zabezpečuje

a) zařízení školního stravování 4) a

b) jiná osoba poskytující stravovací služby 5),

(dále jen "provozovatel stravovacích služeb").

(2) Školní stravování je zabezpečováno jinou osobou poskytující stravovací služby pouze ve výjimečných případech, kdy tyto služby není možné zajistit v zařízeních školního stravování.

(3) Právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení zajistí pro své strávníky podle místních podmínek ekonomicky a organizačně nejvhodnější způsob školního stravování a podmínky jeho poskytování vymezí ve školním nebo vnitřním řádu. 6)

Název zpracování: WEB NA FACEBOOK.COM

, Zákonnost zpracování: subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;, Právní důvod:

Název zpracování: WEBOVÉ STRÁNKY (OVM)

Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností, která se na správce vztahuje, Právní důvod: § 5 Orgány veřejné správy

(2) Orgány veřejné správy jsou v rámci informačních systémů veřejné správy povinny

f) postupovat při uveřejňování informací způsobem umožňujícím dálkový přístup tak, aby byly informace související s výkonem veřejné správy uveřejňovány ve formě, která umožňuje, aby se s těmito informacemi v nezbytném rozsahu mohly seznámit i osoby se zdravotním postižením. Formu uveřejnění informací stanoví prováděcí právní předpis;

Název zpracování: ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM ALARM (GDPR)

Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností, která se na správce vztahuje, Právní důvod: Správce je povinen zabezpečit data proti ztrátě a zničení, změně nebo neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění

přenášených, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů.

Název zpracování: ŽÁDOST O DAŇOVOU SLEVU ZA POBYT DÍTĚTE V MŠ

Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností, která se na správce vztahuje, Právní důvod: § 38 l 

Způsob prokazování nároku na odečet nezdanitelné části základu daně, slevy na dani podle § 35ba a daňového zvýhodnění z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti u plátce daně

f) potvrzením předškolního zařízení o výši vynaložených výdajů za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v těchto zařízeních; potvrzení musí obsahovat

1. jméno vyživovaného dítěte poplatníka,

2. celkovou částku výdajů, kterou za něj za dané zdaňovací období poplatník vynaložil a

3. datum zápisu tohoto zařízení do školského rejstříku nebo evidence poskytovatelů nebo datum vzniku jeho živnostenského oprávnění.

Název zpracování: ŽÁDOST O ZAMĚSTNÁNÍ (ŽIVOTOPISY UCHAZEČŮ)

Zákonnost zpracování: subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;, Právní důvod:

Název zpracování: ZÁLOHY NA FLASHDISK (GDPR)

Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností, která se na správce vztahuje, Právní důvod: Správce je povinen zabezpečit data proti ztrátě a zničení, změně nebo neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění

přenášených, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů.

Název zpracování: ZÁPIS/PŘIHLÁŠKY/PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MŠ

Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností, která se na správce vztahuje, Právní důvod: § 34 Organizace předškolního vzdělávání

(1) Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.

(2) Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. května do 16. května. Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklým.

(3) Ředitel mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. Do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu (§ 179 odst. 3) nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku. 

(4) Obecní úřad obce, na jejímž území je školský obvod mateřské školy, poskytuje této škole s dostatečným předstihem před termínem zápisu seznam dětí uvedených v odstavci 3. Seznam obsahuje vždy jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte. 

(5) Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem. 22)

(6) O přijetí dítěte uvedeného v § 16 odst. 9 rozhodne ředitel mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.

Název zpracování: ZÁZNAM O DÍTĚTI/ORIENT. PŘEHLED O ROZVOJI DÍTĚTE V MŠ

Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností, která se na správce vztahuje, Právní důvod: § 33 PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Cíle předškolního vzdělávání

Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

Název zpracování: ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKY A ZPŮSOBILOST ZAMĚSTNANCŮ

Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností, která se na správce vztahuje, Právní důvod: § 59

Posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání

(1) Jde-li o osobu ucházející se o zaměstnání, postupuje se při posuzování její zdravotní způsobilosti k práci obdobně jako při posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců v rámci pracovnělékařských služeb s tím, že

a) vstupní lékařskou prohlídku provádí

1. poskytovatel pracovnělékařských služeb, s nímž má zaměstnavatel uzavřenou písemnou smlouvu, nebo poskytovatel pracovnělékařských služeb, který pracovnělékařské prohlídky provádí na základě smlouvy podle § 57a,

2. registrující poskytovatel, ke kterému vyslal zaměstnavatel osobu ucházející se o zaměstnání, nestanoví-li jiný právní předpis20) jinak a jde-li o práce uvedené v § 54 odst. 2 písm. b), nebo

3. lékař zaměstnavatele uvedený v § 58a odst. 1 písm. a),

b) zaměstnavatel vstupní lékařskou prohlídku zajistí vždy před vznikem

1. pracovního poměru,

2. právního vztahu založeného dohodou o pracích konaných mimo pracovní poměr, má-li být osoba ucházející se o zaměstnání zařazena k práci, která je podle zákona o ochraně veřejného zdraví prací rizikovou nebo je součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny prováděcím právním předpisem podle § 60 nebo jinými právními předpisy; zaměstnavatel může vstupní lékařskou prohlídku vyžadovat též, má-li pochybnosti o zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o práci, která není prací rizikovou a která má být vykonávána na základě právního vztahu založeného dohodou o pracích konaných mimo pracovní poměr, nebo

Název zpracování: ZDRAVOTNÍ PRŮKAZY KUCHAŘEK NEBO JEJICH KOPIE

Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností, která se na správce vztahuje, Právní důvod: § 79 Sběr a zpracování osobních údajů

(1) Orgány ochrany veřejného zdraví jsou oprávněny k zabezpečení povinností týkajících se ochrany a podpory veřejného zdraví zpracovávat 

a) osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, rodné číslo, je-li přiděleno, jinak datum narození, místo pobytu fyzických osob, místo jejich podnikání nebo označení jejich zaměstnavatele, údaje související s kategorizací prací a s nařízenými lékařskými preventivními prohlídkami a osobní údaje podle § 40 písm. a); jde-li o mladistvé a studenty, označení zařízení pro výchovu a vzdělávání nebo označení dětského domova pro děti do 3 let věku.

více informací